ངོས་1/137 ངོས་རེར་ནང་དོན་41འཆར་ཐུབ། སྡོམ་པས་ནང་དོན་5606ཡོད།    མདུན་ངོས།  གོང་ངོས།  ཞོལ་ངོས།  མཇུག་ངོས།    
ནང་གསེས་འཇུག་ངོགས།
པར་ལྡན་འོས་སྦྱོར།
ནང་དོན་གསར་ཤོས།
རྡེབ་ཚད་མང་ཤོས།